6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
KANUN MADDESİ CEZA MADDESİ FİİL 2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) 2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Ora n ı %7,80) 2014 YILINDA UYGULA NACA K C EZA Mİ KTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oran ı % 3 , 9 3) 2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA M İ KTARI ( TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 10,1 1 ) AÇIKLAMA
6. MADDE 78/a MADDE (*) Sendikalar için kurucu olabilme şartlarına sahip olduğuna ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmak. 700 754 783 862 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
14. MADDE 78/b MADDE Yapılacak seçimlerle ilgili oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştırmak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
17. MADDE 78/c MADDE Maddeye aykırı olarak üye kaydetmek. 700 754 783 862 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde her bir üyelik için
19. MADDE 78/c MADDE Maddeye aykırı olarak üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlamak.
26. MADDE 78/ç MADDE Maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket etmek ile yedinci fıkrasına göre siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerinin kullanılmasına karar vermek ve kullanmak. 5,000 5,390 5,601 6,167  
28. MADDE 78/d MADDE (*) Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket etmek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Kuruluşların yetkili sorumluları hakkında / Fiilin tekrarı halinde ise ayrıca bağış miktarı kadar
  78/e MADDE Bu Kanunda kanuni grev ve lokavt için belirtilen şartlar gerçekleşmeksizin alınan bir grev veya lokavt kararının uygulanması halinde; grev veya lokavta karar vermek, böyle bir grev ve lokavta karar verilmesine veya uygulanmasına veya bunlara katılmaya veya devama zorlamak veya teşvik etmek. 5,000 5,390 5,601 6,167 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
  78/f MADDE Kanun dışı greve katılmak veya devam etmek. 700 754 783 862  
  78/g MADDE Kanuni bir grev veya lokavt kararının bu Kanunda yazılı usul ve esaslar dışında uygulanması halinde, bu kararı uygulamak, uygulanmasına veya devamına zorlamak veya teşvik etmek. 5,000 5,390 5,601 6,167  
  78/ğ MADDE Grev veya lokavttın mahkeme kararıyla sürekli veya geçici, tamamen veya kısmen yasaklanmasına rağmen, kararı kaldırmamak, uygulamaya devam etmek, devamına teşvik etmek, zorlamak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
  78/h MADDE Greve katıldıkları veya lokavta maruz kaldıkları halde, grev veya lokavtın uygulandığı işyerinden ayrılmamak ile işçileri bu eylemlere zorlamak veya teşvik etmek. 700 754 783 862 Fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde
65. MADDE 78/ı MADDE Maddede belirtilen izni almadan yeni işçi almak. 700 754 783 862 İzinsiz aldığı her işçi için
68. MADDE 78/i MADDE Madde hükmüne aykırı olarak grev yapan işçilerin yerine işçi çalıştırmak. 1,500 1,617 1,680 1,849 İşveren veya işveren vekiline aldığı her işçi için
  78/j MADDE İşçi sendikasının üyesi olmadan grev gözcülüğü yapmak. 1,500 1,617 1,680 1,849  
73. MADDE 78/j MADDE 73. madde hükmüne aykırı davranmak.
(*) Bentlerde belirtilen fiilleri işleyenler, idari yaptırım kararının kesinleşmesinden itibaren 5 yıl süreyle sendika organlarında görev alamaz.
1- Öngörülen idari yaptırımlar, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir.
2- 5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine, 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.