4857 Sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Sıra No. Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 2011 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 7,7) 2012 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerlane Oranı % 10.26) 26.01.2012 itibarıyla 6270 sayılı kanunun 17.mad desine göre değişenle dahil 01.01.2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 7,80) 2014 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden D egaleme Oranı %3,93) 01.01.2015 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) ( Yeniden Değerleme Oranı % 10,11)  
1 3 98 işyerini muvazaalı olarak bildirmek 12,327 13,591 13,591 14,651 15,226 16,765 işyerini muvazaalı olarak bildiren asıl işveren ile alt işveren vekillerine ayrı ayrı
2 5 99/a işçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
3 7 99/a Geçici İş İlişkisine ilişkin yükümlülüklere uymamak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
4 8 99/b İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
5 14 99/b Çağrı üzerine çalışma hükümlerine aykırı davranmak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
6 28 99/c İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 107 117 110 118 122 134 Bu durumdaki her işçi için
7 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 442 487 450 485 504 554 Bu durumdaki her işçi için
8 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 1,671 1,842 1,700 1,832 1,903 2,095 Çalıştırılmayan her engelli ve eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
9 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 122 134 125 134 139 153 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
10 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 122 134 125 134 139 153 Bu durumda olan her işçi ve her ay için
11 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 442 487 450 485 504 554  
12 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 442 487 450 485 504 554  
13 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 122 134 125 134 139 153 Bu durumdaki her işçi ve her ay için
14 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
15 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 442 487 450 485 504 554  
16 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek, 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
17 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
18 59 103 Sözleşmesi fesh edilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
19 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi için
20 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
21 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 219 241 220 237 246 270 Bu durumdaki her işçi İçin
22 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
23 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
24 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
25 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
26 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
27 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
28 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
29 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 1,113 1,227 1,200 1,293 1,343 1,478  
30 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 9,862 10,873 10,873 11,721 12,181 13,412  
31 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 9,862 10,873 10,873 11,721 12,181 13,412  
32 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 9,862 10,873 10,873 11,721 12,181 13,412  
                     
Not:                  
                     
-5083 sayılı T.C. Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesine 21/04/2005 tarihli 5335 sayılı Kanunun 22. maddesi ile eklenen fıkra uyarınca 1 YTL’nin altında kalan tutarlar dikkate alınmamıştır.