GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLERİ DE İÇEREN TORBA YASA İMZALANDI...

GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLERİ DE İÇEREN TORBA YASA İMZALANDI...

Kamuoyunda "torba yasa" olarak bilinen, 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

5510 sayılı kanuna eklenen Ek 17. madde ile özel sektör işyerlerinin gerekli koşulları sağladıkları halde yararlanmamış oldukları teşviklerden geriye yönelik yararlanabilmeleri sağlanmaktadır.

5510 sayılı kanun ve diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlerdeki tüm koşulları sağlamış olması ve yararlanılmayan dönemi takip eden altı ay içerisinde kuruma müracaat edilmesi şartı ile başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya başka bir teşvik, destek ve indirim ile değiştirilebilecektir.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ilişkin olmak üzere prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işverenler ile prim teşviki, destek ve indirimlerin değiştirilmesine yönelik talepte bulunan işverenler tarafından maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren bir ay içinde Kuruma başvurulması halinde yararlanılmamış olanlardan prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılabilecek veya değiştirilebilecektir.

Talepte bulunan işverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce başvuranlar için yürürlük tarihini takip eden aybaşından, sonra talepte bulunanlar ise talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faizi hesaplanarak üç yıl içinde ödenecektir. Borcu olmayan işverenlere ise altı ayda bir eşit taksitlerle iade yapılacaktır.

Görülmekte olan davalar ise başvuru şartı aranmaksızın, yapılan idari başvuru tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte hesaplanacak tutar yine üç yıl içinde mahsup veya iade edilecektir. Mahkemelerce maddenin yürürlük tarihinden önce açılmış davalarda, davanın konusuz kalmasına, yargılama giderlerinin idare üzerinde bırakılmasına ve vekalet ücretini dörtte birine hükmedilmesine karar verilecektir.