İşyeri Bildirgesi

Sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren örneği Kurumca (SGK) hazırlanan işyeri bildirgesini en geç sigortalının çalışmaya başladığı gün SGK’nın ilgili birimine vermekle ya da taahhütlü, iadeli taahhütlü veya APS ile göndermekle yükümlüdür. Aksi halde işveren bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü ise üç asgari ücret, diğer defterlere (işletme, serbest meslek kazanç, karar defteri vs.) tabi ise iki asgari ücret, deftere tabi değil ise tek asgari ücret idari para cezası uygulanmaktadır. Kurumca öğrenilmeden, işverence bildirgenin verilmesi gereken son günden başlayarak bir ay içinde verilirse bu defa idari para cezası dörtte bir oranında uygulanır.

İşyeri bildirgesinin verilme sürelerinde bir takım istisnalar da vardır.

  1. Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi ya da diğer bir şirkete katılması durumunda bu hususların ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

  2. Adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde Kuruma işyeri bildirgesi verilir.

  3. İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde Kuruma işyeri bildirgesi vermesi zorunludur. Aynı İl sınırları içinde ise işyeri bildirgesi düzenlenmesine gerek yoktur.

  4. Sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde Kuruma işyeri bildirgesi vermesi zorunludur.

  5. İşyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.

İŞYERİ BİLDİRGESİ ÖRNEĞİ